Facebook

Serdecznie witamy na stronie zespo?u Casablanca. Znajd? tu Pa?stwo informacje dotycz?ce dzia?alno?ci naszej grupy, opisy sprz?tu, demo muzyczne, oraz wskazówki dotycz?ce udanego prowadzenia imprez okoliczno?ciowych.


Nasza oferta skierowana jest dla osób, które ceni? sobie bardzo wysok? jako?? oprawy muzycznej, oraz dobr? zabaw?. Jeste?my profesjonalnym zespo?em, w którym wszyscy muzycy daj? z siebie 100%, gdy? ka?d? imprez? gramy na ?ywo - jest to zagwarantowane w umowie. Korzystaj?c z naszych us?ug, wybierasz muzyk? wykonywan? z pasj? i ogromnym zaanga?owaniem, poniewa? przede wszystkim granie sprawia nam ogromn? rado??. Muzyka to po prostu nasze ca?e ?ycie, dlatego ka?da impreza z zespo?em Casablanca, zamienia si? w prawdziwy show


Oprócz oprawy muzycznej ró?nego rodzaju uroczysto?ci, imprez firmowych, przyj?? weselnych, zajmujemy si? realizacj? nagra? muzycznych (nagrania zespo?ów muzycznych, wokalistów itp), obs?ug? akustyczn? imprez (posiadamy w?asne nag?o?nienie i o?wietlenie sceniczne).


Posiadamy bardzo szeroki i niepowtarzalny repertuar. Muzyka w wykonaniu zespo?u trafia do ka?dej grupy wiekowej. Gramy utwory, które s? hitami na listach przebojów jak i te, które kiedy? by?y ozdob? ka?dej prywatki czy dancingu. Specjalizujemy si? przede wszystkim w polskiej muzyce rozrywkowej, pocz?wszy od lat 60-tych, sko?czywszy na starannie wyselekcjonowanych przebojach wspó?czesnych. Ca?y czas trzymamy r?k? na pulsie rynku muzycznego i staramy si? by? bie??co ze wszystkimi nowo?ciami.ORGANIZUJEMY PREZENTACJE NASZEGO ZESPO?U W PE?NYM SK?ADZIE. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CH?TNYCH DO POS?UCHANIA NAS Z BLISKA, NA ?YWO PO WCZE?NIEJSZYM UMÓWIENIU SI?.


Zaplanuj ?lub i wesele z PlanujemyWesele